Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Here you can read more about vetenskapsfondens purpose, what you can apply for and get answers to potential questions

Application categories within Vetenskapsfonden

Read more about what special requirements that each category has further down on the page

Science

Vetenskapsfonden delar årligen ut medel främst till forskare verksamma vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt Chalmers tekniska högskola

Education

Vetenskapsfonden delar årligen ut medel till studerande ungdomar. Detta sker både genom personliga stipendier samt bidrag till organisationer.

Organizations for humanitarian purposes

Vetenskapsfonden delar årligen ut medel till organisationer som verkar till förmån för sjuka, gamla och handikappade personer.

Återrapporteringskrav för alla beviljade anslag

När en stiftelsen beviljar ett anslag eller bidrag finns det också krav på att en återrapportering sker då projektet är avslutat eller att delmomentet som finansierats av stiftelsen är färdigt. 

En återrapportering bör bestå av en projektbeskrivning och en budgetuppställning som visar hur anslaget använts.

Återrapporteringar lämnas in via stiftelsens ansökningsportal under fliken ”Rapporter”

Science

För forskare som är knutna till universitet eller högskolor utbetalas medel normalt endast till universitetets eller högskolans konto och inte till den enskilde forskarens konto.

Detta innebär att sökanden i sin ansökan även ska räkna med overheadkostnader, såvida inte prefekten beslutat om undantag från overheadkostnader eller beslutat om samfinansiering från institutionsnivån. 

För samtliga forskare skall CV bifogas ansökan.

Anslag beviljas inte för lön. 

Behöriga forskare

Forskare vid Sahlgrenska akademin måste ange sin institutions namn korrekt enligt https://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner. Detta för att forskningsmedel betalas ut centralt och till respektive instution varifrån forskaren rekvirerar sina medel.

För forskare som är knutna till universitet eller högskolor utbetalas medel normalt endast till universitetets eller högskolans konto och inte till den enskilde forskarens konto.

Detta innebär att sökanden i sin ansökan även ska räkna med overheadkostnader, såvida inte prefekten beslutat om undantag från overheadkostnader eller beslutat om samfinansiering från institutionsnivån. 

För samtliga forskare skall CV bifogas ansökan.

Anslag beviljas inte för lön. 

För forskare som är knutna till universitet eller högskolor utbetalas medel normalt endast till universitetets eller högskolans konto och inte till den enskilde forskarens konto.

Detta innebär att sökanden i sin ansökan även ska räkna med overheadkostnader, såvida inte prefekten beslutat om undantag från overheadkostnader eller beslutat om samfinansiering från institutionsnivån. 

För samtliga forskare skall CV bifogas ansökan.

Anslag beviljas inte för lön. 

Forskare verksamma vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola prioriteras. Övriga forskare kan dock lämna in ansökan och gör då detta i kategorin ”Forskning övrigt”

Education

Vetenskapsfonden delar ut medel för utbildning till ideella organisationer samt studerande ungdomar. 

För att ansökan ska behandlas måste sökande studenter bifoga studieintyg samt beslut från CSN. Ideella organisationer ska bifoga senaste årsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning. 

Behöriga sökande

För att ansökan ska behandlas måste sökande studenter bifoga studieintyg samt beslut från CSN. 

Skolor och andra ideella organisationer som verkar för studerande ungdomar kan söka medel från Vetenskapsfonden.

Ideella organisationer ska bifoga senaste årsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning.

Ideella välgörenhetsorganisationer för behövande

Vetenskapsfonden delar ut medel till ideella välgörenhetsorganisationer som verkar till förmån för sjuka, gamla och handikappade personer.

 

Har du läst all nödvändig information och vill skicka in en ansökan till stiftelsen?

en_USEnglish
sv_SESwedish en_USEnglish