Välkommen till Wilhelm & Martina Lundgrens stiftelser

Aktuellt 

Ansökningsperioden öppnar den 1 januari och stänger den 15 mars årligen

Stiftelsen lämnar besked till sökande per e-post och utbetalning av beviljade anslag/bidrag sker senast den 31 maj

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Ändamål

Vetenskapsfonden har enligt stiftelsens stadgar som ändamål att främja:


  • Vetenskaplig forskning och undervisning
  • Barn och ungdoms vård,fostran eller utbildning
  • Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta

Forskning

Forskare från Sahlgrenska, Göteborgs universitet samt Chalmers tekniska högskola har olika blanketter som finns tillgängliga på ansökningssidan. Forskare som inte är verksamma vid dessa institutioner väljer blanketten “Forskning övrigt”.

Utbildning

Vetenskapsfonden delar även ut medel för utbildning, till organisationer och studerande ungdomar. För att ansökan ska behandlas ska sökande organisation bifoga senaste årsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning. Studerande ska bifoga studieintyg samt beslut från CSN.

Organisationer för behövande

Den här kategorin riktar sig endast till organisationer som verkar till förmån för sjuka, gamla och handikappade personer.

Till ansökan

Viktig information till dig som söker medel ur Vetenskapsfonden

För forskare som är knutna till universitet eller högskolor utbetalas medel normalt endast till universitetets eller högskolans konto och inte till den enskilde forskarens konton. Detta innebär att sökanden i sin ansökan även ska räkna med overheadkostnader, såvida inte prefekten beslutat om undantag från overheadkostnader eller beslutat om samfinansiering från institutionsnivån. 

Bidrag beviljas inte för lön.

Som forskare är det viktigt att du bifogar CV, samt är TYDLIG med vilken institution du är verksam inom då detta är ett krav för att ansökan ska behandlas.

I samband med avslut av den aktivitet som stiftelsen beviljat medel för, ska en återrapportering ske. Inga nya medel beviljas innan återrapportering har skett.
Återrapportering sker via ansökningssystemet.

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond

Ändamål

Lundgrenska Understödsfonden främjar religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella ändamål, samt landets näringsliv.  

Kulturella ändamål

Organisationer och privatpersoner kan söka medel för ändamål som ligger inom ramen för välgörande, religiösa, sociala, konstnärliga eller andra kulturella ändamål.
Ansökningar som faller inom dessa kategorier väljer blanketten "Generell ansökan".

Privatpersoner behövande

Behövande privatpersoner kan söka medel ur Lundgrens Understödsfond. Sjukintyg samt dokument som styrker inkomstförhållanden är obligatoriska och bifogas ansökan i PDF-format.
De som faller inom denna kategori väljer blanketten “Privatpersoner behövande”.

Till ansökan

Viktig information till dig som söker medel ur Understödsfonden

Ansökningar som saknar obligatorisk information kommer inte att behandlas av stiftelsen
Organisationer och föreningar som beviljas medel ska i samband med projektets avslutning lämna en enkel återrapportering till stiftelsen via ansökningssystemet.

Rapportering av beviljade anslag

Rapportering av beviljade anslag från 2014

Om bidraget är beviljat 2014 eller tidigare skickas dessa rapporter till:

stiftelsesupport.goteborg@seb.se

Ämnesraden ska innehålla “Rapport Lundgrens: DNR xxx” 

Rapportering av beviljade anslag från 2015 och framåt

Rapportering sker via respektive ansökningsportal där ni registrerat konto för ansökan.

52ddf25ab6d2171f780000ab_second-section.jpg

Behöver du hjälp?

Eventuella frågor rörande pågående ansökan besvaras snabbast genom supportformuläret som du hittar i det digitala ansökningssystemet. 

Övriga frågor hänvisas till SEB Stiftelsetjänsts telefontid som är på tisdagar mellan 13:00 och 15:00, Tel: 031 62 25 16

Har du problem att se webbsidan? Kontakta oss på:

stiftelsesupport.goteborg@seb.se